یادی و دیداری با زنده‌یاد استاد شهریار

یادی و دیداری با زنده‌یاد استاد شهریار

شهریارا دگر از بخت چه خواهی که برند خوبرویان، غزل نغز تو را دست به دست در دهه‌‌های بیست و سی که مطابق با سال‌های نوجوانی و جوانی ما بود، جوانان با دم و دود مطلقاً آشنایی نداشتند و به علت عدم دسترسی آنان به تلویزیون و کامپیوتر و پدیده‌‌های…