جمهوری آذربایجان و دو عامل شیعه و ایران

جمهوری آذربایجان و دو عامل شیعه و ایران

در ابتداي قرن بيستم، كشف نفت در منطقة باكو جامعة آذربايجان را متحول ساخت. سپس در حدود سال‌هاي 1920 [1299 شمسي] آذربايجان دوران كوتاهي از استقلال را، قبل از در آمدن به صورت يكي از جمهوري‌هاي فدرال شوروي، تجربه كرد. و بالاخره در سال 1990 از اين پيكره جدا شد.…