نعمت احمدی:تاسیس فراکسیون ترک نشین ضد وحدت ملی و دستورات رهبری است

نعمت احمدی:تاسیس فراکسیون ترک نشین ضد وحدت ملی و دستورات رهبری است

ستاره صبح : نماینده مجلس نماینده شهروندان ایرانی هستند نه نماینده یک قوم یا قبیله خاص و این امر نوعی ابتذال در سیاست است. تاسیس فراکسیون های قومی واکنش زیادی از سوی فعالین سیاسی و فرهنگی در پی داشت، که با مسکوت ماندن مسئله همراه شد و به مدت یک…