روز جهانی زبان مادری چیست و چگونه باید فهمیده شود؟

روز جهانی زبان مادری» ؛ روزی که از سوی یونسکو برای پاسداری از زبان های در معرض نابودی و پاسداشت گوناگونی زبان ها نامگذاری شده است. روز ۲۱ فوریه در کنفرانس عمومی یونسکو در سال ۱۹۹۹ برای کمک به تنوع زبانی و فرهنگی نامگذاری شده‌است.  21 فوریه در دفاع از…