فاجعه وحشتناک قتل‌عام و غارت شهر تبریز در ۹۹۹ هجری

فاجعه وحشتناک قتل‌عام و غارت شهر تبریز در ۹۹۹ هجری

 يني‌چريان شد. ابراهيم پچوي در جلد دوم تاريخ خود تحت عنوان: «تبريز قوللارنين عصياني و جعفر پاشانن مزبور لره قتلعامي» چنين آغاز سخن مي‌کند: قتل‌عام قولها وسيله وزير مزبور از نوادر و غرايب روزگار بوده، در دولت عليه عثماني نه همچو چيزي از سلاطين گذشته در تاريخ ثبت شده، و…