نامه لابی اسرائیل- عربستان در رد توافق هسته ای

نامه لابی اسرائیل- عربستان در رد توافق هسته ای

آموختگان لیبرال ، از  امضاء کنندگان اصلی این نامه هستند.در بین این عده نام افرادی چون احمد باطبی و حسن داعی (نزدیک به باند رجوی) نیز دیده می شود. گفته می شود که منابع مالی این گروه از طرف رژیم اسرائیل تامین می شود. وب سایت هایی مانند تقاطع، توانا…