ترکیه، متهم به شکنجه و پس فرستادن پناهجویان به ایران

ترکیه، متهم به شکنجه و پس فرستادن پناهجویان به ایران

این روزها که گزارش‌هایی حاکی از شکنجه و خشونت علیه پناهجویان افغانستانی توسط ماموران دولت ترکیه منتشر می‌شود، باید یادآور شد که این برخوردهای غیرانسانی ماموران ترک سابقه‌دار است. دو سال پیش یک گروه از پناهجویان پاکستانی مدعی شدند که مسئولین ترکیه پس از گرفتن همه اشیای شان در مرز…