⁠نوروز جمشیدی

⁠نوروز جمشیدی

[یکی از اقدامات مهم پس از مشروطه، بازگرداندن نام‌های ایرانی و کهن ماه‌های سال به تقویم رسمی کشور بوده است. فروردین، اردیبهشت، خرداد... . این نام‌های کهن با آنکه مدت‌ها در تقویم رسمی استفاده نمی‌شد، در میان بسیاری از مردم در شهرها و نواحی مختلف ایران مورد استفاده و آشنا…