نظریه استعمار داخلی و توسعه ناموزون در تحلیل منازعات قومی

نظریه استعمار داخلی و توسعه ناموزون در تحلیل منازعات قومی

پژوهشگران و انديشمندان رشته‌هاي مختلف علوم اجتماعي از منظر خاص خويش سعي در تحليل و تبيين اين درگيري‌ها داشته‌اند. دست‌اندركاران رشتة اقتصادي سياسي نيز در جهت درك چرايي بروز اين بحران‌ها نظريات گوناگوني از جمله نظرية «استعمار داخلي»، نظرية «توسعة ناموزون و نابرابري‌هاي منطقه‌اي»، نظرية «گزينش عقلاني» و ‌نظرية «مركز…