بررسی کتاب «نقدی بر فدرالیسم» نوشته محمدرضا خوبروی‌پاک

بررسی کتاب «نقدی بر فدرالیسم» نوشته محمدرضا خوبروی‌پاک

در سال 1377 انتشار یافته است. این کتاب در قالب پنج فصل تدوین شده و دارای 255 صفحه می‌باشد. فرضیه‌ی اصلی نویسنده‌ی کتاب بر این گزاره ابتنا یافته است که «آیا ناهم‌گونی بین گروه‌های مختلف (قومی‏، زبانی یا مذهبی) در یک کشور باید سبب گزینش راه حل فدرالی شود و…