اگر ایران نبود، کردستان عراق به تصرف داعش درآمده بود

اگر ایران نبود، کردستان عراق به تصرف داعش درآمده بود

اضافه شد. در سال جاری انتخاباتی درعراق برگزار شد و نتایج انتخابات گرچه مشخص و شفاف بود و با موازین و معیارهای بین المللی این انتخابات دموکراتیک و شفاف قلمداد شده بود اما تحولات سیاسی در عراق بعد از 2003 موجب شد در این انتخابات هم مانند انتخابات قبل پیش…