توقیف محصولات کشاورزی ترکیه در گمرک روسیه

شامل گردو، سيب و گوجه فرنگي بوده است که رسانه هاي روسيه اعلام کردند منشأ برخي از اين  محصولات ترکيه بوده است و در اسناد برخي ديگر از محصولات، مکان توليد محصول اعلام نشده است. آ.ان.اس با اشاره به ابراز ترديد اداره نظارت بر  محصولات دامي و باغي روسيه، در…