مسئولیت ترکیه در قبال اقدامات تروریستی گروههای این کشور علیه ایران

مسئولیت ترکیه در قبال اقدامات تروریستی گروههای این کشور علیه ایران

هفته گذشته گروه‌ پژاک/پ ک‌ک ترکیه یکبار دیگر‌ یکی از سربازان میهن مان را به شهادت رسانید. این گروه از سال 1984 در ترکیه فعالیت میکند. پژوهش درباره «مسأله کُرد» در ترکیه نشان دهنده این نکته است که سیاست های تبعیض آمیز و نژادمحورانه  دولت ترکیه نقش اساسی در پیدایش گروه…