زبان ملّی و برنامۀ آموزش زبان‌های محلی/جواد طباطبایی

زبان ملّی و برنامۀ آموزش زبان‌های محلی/جواد طباطبایی

 به لحاظ نظری، وزارت علوم باید متولی حفظ و ترویج زبان و فرهنگ کشوری باشد که آن وزارت‌خانه بخشی از حکومت آن است. در این دهۀ اخیر که شعار «بومی سازی» علم در این سرزمین خواب از چشم دانشمندانی که بسیاری از آنان حتی زبان ملّی را درست نمی‌توانند بنویسند…