روایتی از دیدار آیت الله ملکوتی و حیدرعلی اف

روایتی از دیدار آیت الله ملکوتی و حیدرعلی اف

نخستین دیدار آیت الله ملکوتی و حیدر علی اف در اواسط دهه 1370 و پس از فروپاشی شوروی در تبریز صورت گرفت. آیت الله ملکونی امام جمعه وقت تبریز در دیدار با حیدر علی اف که به تازگی به مسند ریاست جمهوری رسیده بود به وی گفت: مراقب باشید اکنون…