سیاست اعتدال در سویه های هویتی منشور حقوق شهروندی

سیاست اعتدال در سویه های هویتی منشور حقوق شهروندی

اندیشه و... اشاره رفته است.دولت موظف و مکلف است از این آزادی ها حمایت کرده و محدودسازی آن به طوری استثنایی تنها به موجب قانون امکان پذیر است. این یادداشت می کوشد بصورت اجمالی سویه های هویتی این پیش نویس را بررسی نماید.1-    شهروندی به معنای توانایی برخوداری تابعان از…