میراث شوروی در فارسی زدایی

میراث شوروی در فارسی زدایی

 پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در ۱۹۹۱ چندین کشور مستقل فارسی‌‌زبان به فهرست کشورهایی که زبان رسمی آنها فارسی بود، افزوده شد. تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان. پیش از آن ایران و افغانستان و پاکستان و حتی بخش‌‌هایی از هند (علی‌‌الخصوص هند پیش از استعمار) هم فارسی را به‌عنوان زبان…