علت یهودی ستیزی در تمام دوران تاریخ چیست؟

علت یهودی ستیزی در تمام دوران تاریخ چیست؟

تاریخ و فرهنگ دیر پای ایران ، از ایرانی به نیکی یاد کرده و سپس با مجزا دانستن حساب این دو از یکدیگر، اقدام به حمله می کردند. مقامات رسمی وزارت خارجه ایران نیز متقابلا همین تفکیک را در قبال اطراف متخاسم از جمله امریکا معمول می داشتند. ولی نتانیاهو در…