سرود ای ایران در میراث ناملوس جهان ثبت ملی شد

سرود ای ایران در میراث ناملوس جهان ثبت ملی شد

همزمان با روزبزرگداشت فردوسی، «سرود ای ایران» در میراث ناملموس جهان ثبت شد. به گزارش وب سایت خبری- تحلیلی آذریها به ابتکار سازمان میراث فرهنگی ، سرود ای ایران ای مرز پرگهر در راستای اجرای کنوانسیون بین المللی حفظ میراث ناملموس ثبت ملی شده است.