دیدگاه بزرگان و صاحب نظران دربارهٔ شاهنامه و فردوسی

دیدگاه بزرگان و صاحب نظران دربارهٔ شاهنامه و فردوسی

چو این نامور نامه آمد به بُن ز من روی کشور شود پرسخُن از آن پس نمیرم که من زنده‌ام که تخم سخن من پراگنده‌ام هر آنکس که دارد هش و رای و دین پس از مرگ بر من کند آفرین   صاحب‌نظران و پژوهشگران دربارهٔ شاهنامه چه می‌گویند؟ در…