ایران در آثار هنری بادکوبه

ایران در آثار هنری بادکوبه

موزائیک نبرد "بهرام گور و اژدها" از افسانه های دوره ساسانی. این اثر توسط «میکائیل عبدالله اف» هنرمند باکو دوره شوروی و با الهام از هفت "پیکر نظامی گنجوی " آفریده شده است. میکائیل عبدالله اف از هنرمندان مردمی دوره شوروی بود.