بررسی ادعاهای ناصر پورپیرار در کتابهای دو قرت سکوت و پلی بر گذشته

بررسی ادعاهای ناصر پورپیرار در کتابهای دو قرت سکوت و پلی بر گذشته

ثابت شده که این ملت اصلاً در دایرة فرهنگ و تمدن جهانی «عددی نیست » و عروسکی بیش نیست که یهود با پوشال پر کرده تا جلوی اسلام و عرب بایستاند . این است که مظلومانه می ­پرسد : اما  آقا اجازه ! ما آخر اینها را در کتابهای تاریخ…