نامه نگاری سلطان محمود اول با نادرشاه

نامه نگاری سلطان محمود اول با نادرشاه

زبان های عربی و فارسی موجود در کتاب به ترکی ترجمه شده است. اسناد ترکی عثمانی موجود در کتاب نیز به الفبای لاتین برگرداننده شده است. این کتاب به فهرست اعلام و در انتها چاپ عکسی اسناد در 369 صفحه در آرشیو عثمانی به چاپ رسید.در پیشگفتار سه صفحه ای…