از نقد دولت تا دولت ستیزی

از نقد دولت تا دولت ستیزی

ام قبل از هر داوري پرشتاب به ضمانت تمامي فکر نوشته هاي قبلي ام باور کند که پايبندي به شرافت – يا در بدبينانه ترين حالتش غرور شخصي ام- هرگز اجازه خماندن سر در مقابل هيچ مصلحت متقابل با حقيقتي را نداده. پس آنچه مي نويسم از باور و ذهنيت شخصي…