به مناسبت اشغال باکو توسط نوری پاشا/ پیشه وری شاهد زنده قتل عام ها

به مناسبت اشغال باکو توسط نوری پاشا/ پیشه وری شاهد زنده قتل عام ها

یکصد سال پیش در چنین روزهایی شهر بادکوبه (باکو) توسط قوای عثمانی اشغال و به خاک و خون کشیده شد. نوری پاشا برادر انورپاشا با دستور دولت عثمانی سپاهی به نام اردوی اسلام قفقاز تشکیل داد و با ورود نیروهای آن به ماوراءقفقاز جمهور فدراتیو قفقاز جنوبی (متشکل از گرجستان،…