از سیاست اتحاد اسلام تا نوعثمانی‌گری؛ همه خدعه‌های منطقه‌ای ترکیه علیه ایران

از سیاست اتحاد اسلام تا نوعثمانی‌گری؛ همه خدعه‌های منطقه‌ای ترکیه علیه ایران

امروز با یک امت گرایی جعلی از طرف ترکیه مواجهیم که متاسفانه توسط دنباله های داخلی قومگرا ترویج می شود. الفبای اولیه این امت گرایی دشنام دادن به مبانی هویت ملی ایرانی ست . اما قطعا بنا به تجربه تاریخی ، به سمت تخریب تشیع نیز خواهند رفت . این…