جنگ‌ نیابتی اسرائیل با ایران و دامن زدن به منازعات قومی،در آذربایجان

جنگ‌ نیابتی اسرائیل با ایران و دامن زدن به منازعات قومی،در آذربایجان

به‌همراه حوزه تمدنی ایران، حوزه‌های متمایزی را در منطقه شکل داده‌اند. اما در حد فاصل این حوزه‌ها، مناطقی با فرهنگ‌ها و هویت‌های «ترکیبی» به‌وجود آمده‌اند که در حقیقت سنتزی از چند تمدن محسوب می‌شود. کشورهایی چون پاکستان، عراق و جمهوری آذربایجان به‌دلیل واقع شدن در حوزه‌های مابین تمدنی از هویتی چندرگه…