بازوبند پهلوانی در دستان پهلوان پرویز هادی

بازوبند پهلوانی در دستان پهلوان پرویز هادی

 به پهلوان اول ایرانسنتی دیرپا و کهن است که پیش از انقلاب توسط پادشاه و پس از انقلاب توسط رئیس جمهور اعطاء می شد. پیشینه این سنت دستکم به دوره زندیه می رسد.پرویز هادی پهلوان تبریزی است که مدال آور میدان های جهانی است. وی در سال 1391 پیشنهاد جمهوری…