انتشار شماره هفتم فصلنامه پژوهشی سیاست نامه

انتشار شماره هفتم فصلنامه پژوهشی سیاست نامه

شماره جدید فصلنامه "سیاست نامه" با مقالاتی از دکتر سیدجواد طباطبایی، احمد نقیب زاده، موسی غنی نژاد، محمد ایمانی و محمد قوچانی منتشر شد. این فصلنامه را میتوانید از کتاب فروشی ها و دکه های معتبر مطبوعاتی تهیه کنید.