کاوه بیات: 17شهر قفقاز هیچگاه تمایلی برای الحاق مجدد به ایران نداشت

کاوه بیات: 17شهر قفقاز هیچگاه تمایلی برای الحاق مجدد به ایران نداشت

ها و روایت های هیجانی که در جامعه شهرت پیدا کرده است انتقاد کرد و گفت نخبگان و توده قفقاز پس از جدایی از ایران تمایلی به الحاق نداشتند ، زیرا تجدد بیش از هر چیز برای شان اهمیت یافته بود و این با یک نظام سیاسی عقب مانده جذابیتی…