فقدان بنیاد دموکراتیک کنشگران قومی و بلاتکلیفی عملی: نگاهی به بیانیه هوشیار باشیم!

فقدان بنیاد دموکراتیک کنشگران قومی و بلاتکلیفی عملی: نگاهی به بیانیه هوشیار باشیم!

امنیت ملی، دموکراسی و حقوق بشر؛ مفهوم فوق در حقیقت ارکان مثلث اجتماعی- سیاسی برای داشتن یک جامعه مطلوب هستند. امروزه کسی نیست که ارزش هر یک از این ارکان را دستکم در ظاهر نادیده بگیرد. اما بسیاری از افراد وجود دارند که با اولویت بخشی به یکی از ارکان…