هیتلر: من و موسولینی طلبه آتاترک هستیم

هیتلر: من و موسولینی طلبه آتاترک هستیم

  توام با حاکمیت هر چه بیشتر حزب نازی بر سرنوشت آلمان روابط این کشور با ترکیه نیز افزایش پیدا کرد. توسعه مناسبات اقتصادی مقدمه ای برای روابط ایدولوژیک شد.  در عرض چند سال آلمان تبدیل به بزرگ ترین شریک تجاری ترکیه شده و فرانسه و انگلستان را در این…

شاهنامه فردوسی و تبلیغات انگلیسی در جنگ جهانی دوم

شاهنامه فردوسی و تبلیغات انگلیسی در جنگ جهانی دوم

پیتر چلکوسکی بتازگی شاعر نوپرداز معروف ایرانی،احمد شاملو،جامعهء ایرانیان را در غربت با اظهارات خود تکان داده است،زیرا در سـخنرانی خـود،بزرگترین شـخصیت منفی شاهنامهء فردوسی یعنی ضحاک را به مقام یک شخصیت مثبت رسانیده است.البته در ادبیات ایران تازگی نـدارد که از یک شخصیت بد شخصیت‌ خوبی بسازند.بنابراین جای تعجب…