اسماعیل اف:سفر علی اف به امیرنشین های عربی نشانگر ورشکستگی اقتصادی است

اسماعیل اف:سفر علی اف به امیرنشین های عربی نشانگر ورشکستگی اقتصادی است

 اينترنتي «مدراتور» نوشت :« گرچه حاکميت جمهوري آذربايجان اذعان نمي کند، مذاکرات باکو با سازمان هاي مالي خارجي و سفرهاي رييس جمهوري آذربايجان به کشورهاي عربي نشانده اوضاع ناگوار مالي است.»اين حقوقدان جمهوري آذربايجان با حمايت از فراخوان واحد احمدوف، نماينده مجلس ملي اين کشور از ثروتمندان  براي انتقال پول…