نمایندگان مجلس باکو از ترکیه در مقابل مجمع پارلمانی شورای اروپا حمایت کردند

نمایندگان مجلس باکو از ترکیه در مقابل مجمع پارلمانی شورای اروپا حمایت کردند

به گزارش «ینی مساوات» ، اوکتای اسدوف، رییس مجلس جمهوری باکو، قطعنامه مجمع پارلمانی شورای اروپا را مبنی بر تحت نظارت قرار گرفتن ترکیه از جهت رعایت حقوق بشر ، غیرعادلانه خواند. صمد سیدوف، رییس هیات نمایندگان مجلس جمهوری آذربایجان در مجمع پارلمانی شورای اروپا نیز گفت : « موضع…