ملّی‌گرایی ترکیه؛ ایدئولوژی نژادگرایانه و طردکننده

ملّی‌گرایی ترکیه؛ ایدئولوژی نژادگرایانه و طردکننده

بر اساس یافته‌های پیمایش اخیر پانوراما تی.آر.، دیدگاه‌های افراطی و نژادی، دوقطبی اجتماعی را به دنبال آورده و مشکلات امنیتی را عمیق می‌کند. به همین خاطر، مؤسسه نظرسنجی پانوراما تی.آر، در تفسیر نهایی گزارش مفصلی که در مورد نظرسنجی درباره ملی‌گرایی ترکی منتشر کرده به این مسأله اشاره می‌کند که…