سه ماه پایانی فرقه دمکرات/عباس جوادی

سه ماه پایانی فرقه دمکرات/عباس جوادی

در آخرین روزهای حکومت «فرقه دمکرات» در آذربایجان،سید جعفر پیشه وری و دیگر رهبران فرقه که خود را در مقابل فشار روزافز ون حکومت مرکزی میدیدند، هرچه درِ مسکو را زدند تا کمکی بگیرند، بیشتر متوجه شدند که اوضاع برگشته و نه در مسکو گوش شنوائی به خواست های آنها…

پایان آتش سوزی مداوم در سکوی نفتی باکو پس از دو ماه

پایان آتش سوزی مداوم در سکوی نفتی باکو پس از دو ماه

ريپورت » ، وزارت حالت هاي فوق العاده این جمهوری اعلام کرد با انجام اقدامات بي وقفه آتش نشاني، حريق در سکوي نفتي شماره 10 حوزه گونشلي که در چهارم دسامبر  2015 براثر نشت گاز دچار آتش سوزي بوده، در شامگاه روز دهم فوريه مهار شد.