حکم اعدام ۳ متهم اصلی پرونده تروریستی در حمیدیه

کشور رفت.به گزارش آذریها اژه ای افزود: بر اساس حکم نهایی دیوانعالی کشور برای ۳ نفر از متهان حکم اعدام صادر شد. این ۳ نفر در چند عملیات ۵ نفر را شهید کرده بودند. همچنین برای بقیه متهمان حکم حبس صادر شد.۱۳ فروردین ماه سال ۱۳۹۴ ساعت ۳ بامداد روز…