تحول حق تعیین سرنوشت در چارچوب ملل متحد/مهناز اخوان خرازیان

تحول حق تعیین سرنوشت در چارچوب ملل متحد/مهناز اخوان خرازیان

اصل تعیین سرنوشت یکی از اصول پایه حقوق بین الملل معاصر است. این اصل در ماده یک منشور و در زمره اهداف و مقاصد ملل متحد ذکر شده؛ منشور از حق تعیین سرنوشت به عنوان یکی از مبانی و پایه های روابط دوستانه و مسالمت آمیز بین دولتها و ملتها…