صادق صبا از معاملات زمین و ملک تا صدور حکم تُرک بودن آذربایجانیها!

صادق صبا از معاملات زمین و ملک تا صدور حکم تُرک بودن آذربایجانیها!

گفت: «ما در بی.بی.سی روش روشنی در خصوص مساله نام و قومیت مردم آذربایجان داریم و آنها را تُرک می دانیم نه آذری. ملاک ما این است که بقیه به آنها می گویند ترک و خودشان هم به خودشان می گویند ترک بنابراین از نظر ما کلمه تُرک ملاک است»…