چهارمین کنگره سراسری آذربایجانی های جهان

چهارمین کنگره سراسری آذربایجانی های جهان

در باکو برگزار خواهد شد.»به گزارش وب سایت «کميته دولتي امور دياسپورا» جمهوري باکو، «چهارمين گردهمايي سراسري آذربايجاني هاي دنيا» در روزهاي سوم و چهارم ژوئن ( اواسط خرداد) در باکو برگزار مي شود. به منظور تدارک چهارمين کنگره آذربايجاني هاي دنيا در باکو ، کميته ويژه اي تشکيل شده…