ترکیب ژنی ایرانیان؛ ۵ هزار سال بدون تغییر!

ترکیب ژنی ایرانیان؛ ۵ هزار سال بدون تغییر!

فراز: محققان داده‌های ژنتیکی ۱۰۲۱ (در جایی دیگر ۱۰۶۹. مترجم.) داوطلب را تحلیل کردند، که در آنها والدین و همین‌طور پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها خود را متعلق به یکی از ۱۱ قومیت منتخب ایرانی معرفی نمودند؛ از اقوام بزرگ‌تری چون پارس و آذری گرفته تا گروه‌های کوچک‌تری مثل عرب و بلوچ…