این روزها همه سهمی در کابینه‌ی روحانی می‌خواهند؛ شما چه طور؟!

این روزها همه سهمی در کابینه‌ی روحانی می‌خواهند؛ شما چه طور؟!

آنچه که حسن روحانی از مدت‌ها پیش از مراسم تحلیفش و حتی در حال حاضر که نفرات مورد نظر او (جز وزیر علوم) اعلام شده، با آن روبرو بوده سهم‌خواهی‌هایی هست که به انحاء مختلف از او شده است. برخی از منظر سیاسی و منافع حزبی و جناحی خود سهم…