مروری بر استقلال‌طلبی در کاتالونیا: ریشه‌ها و روندهای آتی

مروری بر استقلال‌طلبی در کاتالونیا: ریشه‌ها و روندهای آتی

در اروپا و سایر نقاط جهان را تحریک و تهییج کند. آنچه که امروزه مسئله استقلال‌طلبی را در اروپا به پارادوکس و چالشی اساسی برای مقامات این اتحادیه بدل کرده، از یک‌سو تهدیدی است که متوجه آرمان و روند همگرایی اروپا است و از سویی دیگر، تعارضی است که میان…