تاتی و گرینگان

تاتی و گرینگان

 (شور دره)، (نوروزآباد)‏، (ياستي بولاق)، (شاه دوزلاقي)‏ (قوووشوق شيطان‌آباد)، (گلزار)، (گلوجه)‏، (مشكغبر)، (اليرت)، (لجين)، (برخواران)، (شرفه)، (ايزاوان)، (ملك)، (كرينگان) و از كرينگان به (سردو) و (وينستان) كه از قراء حسنو مي‌باشند مي‌رود. محصول عمدة كرينگان گندم و جو و چاودار و گردو مي‌باشد، اهالي اين ده عموماً مسلمان و پيرو…