شکست اردوغان، پیروزی قومی گرایی کرد و ترک

شکست اردوغان، پیروزی قومی گرایی کرد و ترک

را در مجلس قانونگذاری آینده نمایندگی می کنند.در استانهای کردنشین شرق ترکیه، برنده اصلی، حزب دموکراتیک خلقها، بزرگترین و تنها تشکیل سیاسی قانونی کردهای ترکیه است. در دوره های قبل در همین منطقه، بخشی از کردها به حزب عدالت و توسعه رای می دادند اما این بار بخش عمده رای…