کلات نادر کجاست و چگونه است؟/ محمود فاضلی

کلات نادر کجاست و چگونه است؟/ محمود فاضلی

امروز کلات به شهرستانی گفته می شود از توابع خراسان مرکزی. کلات به نام نادر شاه آوازه گرفته است. من داستان ها در باره کلات در دوران نادر شنیده ام. محمد امین گلستانه مورخ آن روزگاران در باره اش گفته است: «از غرایب امکنه روی زمین». (مجمل التواریخ گلستانه/ ص…