من آلپ اورحان، نام پدر فیروز/ وقتی کودکان ابزار تبلیغات ضدایرانی می شوند

من آلپ اورحان، نام پدر فیروز/ وقتی کودکان ابزار تبلیغات ضدایرانی می شوند

 اورحان» بود.به گزارش آذری ها ، آنها با طرح این ادعا که اداره ثبت احوال نام گذاری ترکی را در ایران ممنوع کرده است به مظلوم نمایی پرداختند.اما اکنون بعد از شش ماه ثابت شد که اسامی ترکی در ایران ممنوع نیست و حتی اداره ثبت احوال فهرستی از نام…