ماکیاوللی و بنیاد گذاری اندیشه سیاسی جدید

ماکیاوللی و بنیاد گذاری اندیشه سیاسی جدید

جدید بود و همو راهی را هموار کرد که به سر زمین ناشناختهء اندیشهء سیاسی جدید منتهی می‏شد، سرزمینی که شالودهء استوار کاخ بلند اندیشهء سیاسی از هابز به‏ بعد بر روی آن پی افکنده شد.نیکولوماکیا وللی در مقدمهء کتاب اول گفتارها2با اشاره‏ای به سرشت نوین اندیشهء خود، آگاهانه به…