باکو؛ صابر رستمخانلی و چند نفر دیگر، نشست ضد ایرانی برگزار کردند

باکو؛ صابر رستمخانلی و چند نفر دیگر، نشست ضد ایرانی برگزار کردند

می شد، توسط داک (به دبیرکلی صابر رستمخانلی) و حزب همبستگی شهروندی (حزب صابر رستمخانلی) برگزار شد.چهره هایی مانند نصیب نصیب زاده (نخستین سفیر جمهوری باکو در ایران)، یاسمن قره قویونلو (پای ثابت نشست های ضد ایرانی) و عیسی قنبراف (دبیرکل حزب ینی مساوات) در نشست بین المللی که با…