سطوح رسمی و مردمی مناسبات ایران و جمهوری آذربایجان

سطوح رسمی و مردمی مناسبات ایران و جمهوری آذربایجان

 های بزرگ انجام می شود، اهمیت و ملاحظات خاص خود را دارد. بویژه، مناسبات میان ایران و جمهوری آذربایجان ماهیت منحصر به فرد و ویژگی هایی دارد که شاید در مناسبات ایران با سایر کشورها، مشابه این ویژگی ها مشاهده نشود.تاریخ و پیشینه یکسان، احساسات و طرز فکر و سبک…